Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpskalina.suwalki.pl
Data publikacji strony internetowej: 18.02.2014 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.01.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osdadzać teksty bezpośrednio
w serwisie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDP użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedni z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 02.07.2024 r.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 02.07.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Pobierz: Raport o stanie dostępności z GUS

- Raport oceniający, sporządzony za pomocą serwisu: Tingtun Checker https://checkers.eiii.eu/ (link kierujący do raportu TC https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=7160eebf-9525-4d55-a923-244f3cfadf4c

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Magdalena Mikołajczyk, adres poczty elektronicznej m.mikolajczyk@dpskalina.suwalki.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 5628506. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu
o informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich bip.brpo.gov.pl/pl

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dom Pomocy Społecznej „Kalina”
Adres organu odwoławczego: ul. Pułaskiego 66,16-400 Suwałki
Telefon organu odwoławczego: 87 5628500

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” posiada 1 budynek zamieszkały przez mieszkańców. Budynek mieszkalny składa się z 3 kondygnacji. Dla osób na wózkach dostępna jest każda kondygnacja budynku.

Budynek Domu Pomocy Społecznej „Kalina” posiada 4 wejścia w tym 3 z podjazdami dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku głównym znajdują się 2 windy ułatwiające poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku.

Toalety w budynkach Domu Pomocy Społecznej są przystosowane dla osób niepełnosprawnych i znajdują się na każdym oddziale.

Sekretariat znajduje się w oddzielnym budynku. Pokój pracowników socjalnych znajduje się na II piętrze budynku głównego mieszkańców, możliwość dojazdu wózkiem przez oddziały lub zgłoszenie dla pracownika (pielęgniarki, opiekunki, pokojowej, magazyniera) i pracownik socjalny zejdzie na recepcję.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach oznakowano wejścia schodów i większych przeszkleń dla osób niewidomych
i słabo widzących.
Przed budynkiem głównym funkcjonuje parking, na którym wydzielono i oznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

W Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Inne informacje i oświadczenia

Adres e-mail organu odwoławczego:
sekretariat@dpskalina.suwalki.pl