ZASADY UMIESZCZENIA W DPS

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1769) prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych  (art. 54, ust.1).

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby (art. 59, ust. 1).

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązani są w kolejności:
1. mieszkaniec Domu w wysokości 70% dochodu (emerytura, renta, zasiłek stały),
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi. Wnoszą oni opłatę jeżeli dochód przewyższa 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej (od 01 stycznia 2022r. kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł). Wysokość wnoszonej opłaty przez rodzinę jest regulowana umową zawartą pomiędzy rodziną a kierownikiem danego ośrodka pomocy społecznej,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby (art. 61, ust. 2).

Koszt utrzymania: średni miesięczny koszt utrzymania w DPS „Kalina” ustala Prezydent Miasta Suwałk i w roku 2022 wynosi 4 162,00 zł (Zarządzenie nr 95/2022 z dnia 23.02.2022r.).

Bliższych informacji na temat uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej udzielają:

  • pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej „Kalina”,  tel. 562 85 35;
  • pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
    w Suwałkach, ul. Filipowska 20, tel. c/ 87 562 89 70.