Rys Historyczny

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach od 1963 roku służy ludziom potrzebującym pomocy. Oto wybrane wydarzenia z bogatej historii placówki:
1959r. .

Rozpoczęcie budowy zakładu lecznictwa zamkniętego.

1963r.

 • 28 grudnia oficjalne otwarcie obiektu pod nazwą: „ Zakład Specjalny dla Przewlekle Chorych”. Była to pierwsza tego typu placówka w województwie białostockim.
 • Od początku funkcjonowania Zakładu, do późnych lat 80-tych, opiekę duszpasterską sprawował ks. prałat Kazimierz Hamerszmit.
1964r.
 • Na przełomie kwietnia i maja pracownicy uporządkowali teren, społecznie wybudowali drogę gospodarczą, założyli ogród warzywny, trawniki i kwietniki, posadzili ponad dwa tysiące drzewek i krzewów, rozpoczęli budowę cieplarni.
 • 11 czerwca oddano do użytku dźwigi zakładowe, dzięki którym pensjonariusze na wózkach inwalidzkich uzyskali możliwość poruszania się po całym obiekcie.
 • 30 czerwca zagospodarowano budynek gospodarczy i rozpoczęto hodowlę trzody chlewnej.
1965r.
 • 09 lutego odbyła się pierwsza w historii Zakładu projekcja filmu – kino objazdowe.
 • 13 kwietnia z inicjatywy Powiatowego Domu Kultury w Suwałkach młodzież suwalskich szkół objęła patronat nad Zakładem: odwiedzała chorych, organizowała występy artystyczne.
1970r.
 • W styczniu powstało koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
 • W lutym utworzono salę rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń usprawniająco – leczniczych.
 • Powstały pierwsze grupy terapii zajęciowej.
  Z myślą o terapii pracą dla chętnych mieszkańców wydzielono teren pod indywidualne działki warzywne i rabaty kwiatowe.
 • 30 listopada powołano Radę Społeczną przy Zakładzie.
1971r.
 • W lipcu utworzono cztery wzorcowe sale dla pacjentów, w pozostałych poprawiono stan umeblowania i wystrój. Gabinety lekarskie wyposażono w aparat EKG i sprzęt okulistyczny.
 • 17 – 18 września odbyła się na terenie Zakładu I Konferencja Sekcji Geriatrycznej PTL. Uczestniczyło w niej 65 osób, wśród nich Wiceminister Zdrowia i Opieki Społecznej dr med. Ryszard Brzozowski.
Lata 70-te
 • Pod kier. doc. W. Pędicha na terenie placówki prowadzone były badania naukowe m.in. nad schorzeniami wieku starczego. Wyniki tych badań wykorzystywano na sympozjach w kraju i za granicą oraz publikowano w literaturze fachowej.
 • W obiekcie zorganizowano punkt apteczny oraz zakład fryzjerski.
 • Działalność duszpasterską podjął również ksiądz prawosławny
1982r.
 • 5 września 104 urodziny obchodził mieszkaniec Stanisław Kamiński.
1983r.
 • W marcu powstał związek zawodowy pracowników opieki społecznej.
1986r.
 • 04 lipca oddano do użytku Dom Przedpogrzebowy wybudowany na terenie posesji. Miał on również służyć mieszkańcom Suwałk.
1991 – 1992
 • Przeprowadzono remont kapitalny budynku głównego. Z pomieszczeń zajmowanych przez bibliotekę i sklepik utworzono świetlicę, wybudowano stróżówkę.
1992r.
 • 18 lutego Wojewoda Suwalski zatwierdził statut Domu a tym samym placówka stała się Domem Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.
1994r
 • W maju otwarto pawilon rehabilitacyjny dzięki wsparciu finansowemu m.in. Wydziału Wojewódzkiej Opieki Zdrowotnej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Wyświęcono kaplicę.
 • Do użytku mieszkańców oddano kawiarnię.
1995r.
 • Utworzono system alarmowy przeciwpożarowy. System ten oraz sygnalizacja przyzywowa w pokojach i łazienkach znacznie zwiększyły poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
1999r.
 • W styczniu Dom Pomocy Społecznej stał się jednostką organizacyjną podległą Miastu Suwałki o zasięgu ponadlokalnym.
 • We wrześniu zatwierdzono uaktualniony statut Domu.
 • 25 listopada zakończono opracowywanie „Programu Naprawczego” dostosowującego warunki Domu do wymogów standaryzacji dps. Uwzględniał on zarówno aspekty budowlane, jak i zmiany organizacyjne. Należało w pełni usunąć bariery architektoniczne, zwiększyć ilość pomieszczeń mieszkalnych, zmniejszyć zbyt duże zagęszczenie osób w pokojach, poprawić stan sanitarny.
2000r.
 • W lipcu zapadła decyzja o rozbudowie i modernizacji Domu. Uwzględniała ona również zagospodarowanie terenu wokół placówki.
 • W parku Domu uruchomiono niekonwencjonalną formę terapii: „Rehabilitacyjną Ścieżkę Zdrowia”.
2001r.
 • Wśród mieszkańców przeprowadzono konkurs na nazwę Domu.
  Od lutego pełna nazwa placówki brzmi: Dom Pomocy Społecznej „Kalina”.
 • 28 lutego Wojewoda Podlaski zatwierdził „Program Naprawczy na lata 2001 – 2006”.
  24 kwietnia uzyskaliśmy warunkowe zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej. Warunkiem dalszego funkcjonowania placówki była realizacja do grudnia 2006r. założeń „Programu Naprawczego”.
 • 26 czerwca powołano zespoły terapeutyczno – opiekuńcze, a tym samym wprowadzono indywidualne plany opieki oraz możliwość wyboru przez mieszkańca Pracownika Pierwszego Kontaktu.
 • 1 sierpnia przekazano wykonawcom plac budowy.I etap obejmował rozbudowę Domu.

Projekt i wykonanie: Andrzej Głowacki; Opracowanie merytoryczne :Agnieszka Dziemian